Ústřední hasičská škola – Bílé Poličany

Základy zdravotnických znalostí pro členy jednotek SDH

 

Cena kurzu: 2 750,- Kč / osoba

Délka kurzu: 16 hodin

Forma: Prezenční

Odkaz pro přihlášení a zobrazení aktuálních termínů:

Formulář pro přihlášení do kurzu

1. Charakteristika kurzu:
Základy zdravotnických znalostí pro členy jednotek SDH“ (dále jen „ZZZ JSDH“), je specializační kurz určený pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků. Uskutečňuje se ve vzdělávacích zařízeních MV generálního ředitelství HZS ČR, v HZS krajů, nebo ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění specializačního kurzu nebo jeho části určeno MV generálním ředitelstvím HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku (dále jen „organizátor“).

2. Cíle vzdělávání:
Hlavním cílem kurzu je získat základní znalosti a dovednosti v problematice poskytování první pomoci v jednotkách SDH.

3. Požadavky na kvalifikaci lektora kurzu:
Lektorem kurzu může být: držitel „Potvrzení o absolvování vzdělávacího programu Neodkladná zdravotnická pomoc“, zdravotnický instruktor, dobrovolná sestra nebo školitel Českého červeného kříže, lékař, zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.

4. Rozsah znalostí absolventa:
Zná práva a povinnosti člena jednotky SDH při poskytování první pomoci a úlohu a úkoly zdravotnické záchranné služby. Umí provést základní vyšetření a určit priority ošetření. Umí provádět základní resuscitaci, včetně využití dostupných pomůcek. Umí rozpoznat stav a ošetřit postiženého pomocí úkonů první pomoci (šok a šokové stavy, krvácení, poranění pohybového aparátu, hlavy, hrudníku a břicha, fyzikální a termická poškození, neúrazové urgentní stavy a akutní stavy u dětí). Umí poskytnout základní ošetření osobám zraněným při dopravní nehodě. Zná a umí prakticky provádět obvazovou techniku, polohování, imobilizaci, transport. Zná a umí prakticky provádět třídění raněných metodou START.

5. Podmínky pro zařazení

Úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena jednotky SDH dle § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

6. Materiální zajištění účastníků kurzu:

Účastník kurzu musí mít u sebedoklady, vybavení pro účely výuky, a musí být vybaven požadovanou výstrojí. Organizátor může upravit požadavky na materiální zajištění.)

6. 1. Doklady: osobní doklady, potvrzení dokládající splnění podmínek pro zařazení do kurzu.
6. 2. Vybavení pro účely výuky: sešit a psací potřeby.
6. 3. Výstroj: pracovní stejnokroj II, osobní ochranné prostředky (zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba, svítilna), jednorázový komplet starých oděvů na modelové situace (např. starší civilní oděv, kalhoty).

 7. Ukončení kurzu:
Ukončení kurzu se provádí ověřením odborných znalostí ústně nebo formou testu a praktickou zkouškou. O výsledku ověření odborných znalostí se vyhotoví protokol.

7.1 Doklad o ukončení kurzu: Dokladem o ukončení specializačního kurzu je „Potvrzení o absolvování kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy jednotek SDH“, které vydává a eviduje organizátor kurzu.

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZU A VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE

  • Začátek kurzů je v 8:00, pokud není uvedeno jinak.
  • Je možné se ubytovat večer před zahájením kurzu, avšak je potřeba se předem nahlásit a rezervovat si počet míst.
  • Stravování pro účastníky kurzu začíná v den zahájení obědem.
  • Vysílající organizace hradí posluchači, který se příslušného kurzu zúčastnil: refundaci mzdy a cestovní náklady do ÚHŠ a zpět.
  • Pokud se přihlášený zájemce nebude moci zúčastnit kurzu, musí to oznámit nejpozději dva dny před zahájením kurzu.
  • V případě neomluveného nedostavení se přihlášené osoby na kurz  bude účtován storno poplatek 500,-Kč.

Vybavení účastníků kurzů:

  • Pro teoretickou výuku – zásahový oblek PS II, vhodnou obuv na učebnu, psací potřeby
  • Pro praktickou výuku – kompletní zásahový oděv, pracovní polohovací pás s platnou revizí (případně je možné revizi provést)
  • Pro specializované kurzy – potřebné věcné a technické prostředky k příslušnému kurzu (dýchací přístroj, svítilna, lehká obuv, motorová pila, dřevorubecká přilba, lopatka atd.).

Přihlašování do jednotlivých kurzů je možné pomocí formuláře (stačí rozkliknout). Postupujte podle pokynů k vyplnění přihlášky, v případě komplikací či problémů s přihlášením nás neváhejte kontaktovat (marek.cizek@uhsbp.cz).